ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ ខាយ ឃុនហេង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងប្រមូលធាតុចូលស្ដីពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសុខភាពនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង