កិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើប្លង់មេ (Master Plan) និងកាលវិភាគអនុវត្តការងារនៃគម្រោងលើការវិនិយោគលើការស្ថាបនាបណ្ដាញ និងការផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធខ្សែកាប្លិ៍អុបទិកក្រោមបាទសមុទ្រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន CFOCN

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង