កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីចែករំលែកនូវលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំគម្រោងស្ដីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគន្លិះសាធារណៈ (PKI) នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង