លោកជំទាវ ជ្រឹង បុទុមរង្សី បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទៅលើការស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ព័ត៌មានអវិជ្ជមានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង