សិក្ខាសាលាស្ដីពី "ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ" ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួង និងមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង