ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រកាសជាផ្លូវការដំណើរការមជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (DMC) 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង