ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង អគ្គនាយកដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ ICT, NIPTICT ជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies (Cambodia) Co.,Ltd​

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង