លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាសេចក្ដីព្រាងឧបសម្ព័នទី១ ដល់ទី៦ នៃប្រកាសស្ដីពីការភ្ជាប់ និងផ្ដល់ទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យា 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង