ឯកឧត្ដម តុល ញ៉ក់ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីក្រោមចំណុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង