ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់សាវាអ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ និងវិទ្យុទាក់ទង សម្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ាន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង