កិច្ច​ប្រជុំ​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរ​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ (TELSOM)​ លើក​ទី​១៨

ខេត្ត​សៀម​រាប៖ កិច្ច​ប្រជុំ​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរ​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ (TELSOM)​ លើក​ទី​១៨ ​និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់​ព័ន្ធ​ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​សណ្ឋាគារ​អប្សរា​ផាឡេស​ ខេត្ត​សៀម​រាប​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ស្តីពី​ "សន្ធិភាព​ និង​កម្មញ្ញភាព​វិស័យ​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍ ​និង​ព័ត៌មាន​៖ ​ឆ្ពោះ​ទៅ​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ឌី​ជី​ថល​" ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​បណ្តា​ឧត្តម​មន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ និង​ប្រទេស​ដៃ​គូ​សន្ទនា​។​

The 18th ASEAN ​Telecommunications​ and​ Information​ Technology​ Senior​ Officials’​ Meeting​ (18th​ TELSOM)​ and​ Related​ Meetings​,​ held​ from​ 27-29​ November​ 2017​, Siem Reap,​ Cambodia​ under​ the theme​ “ICT​ Connectedness​ and Readiness:​ Towards​ a digitally​ integrated​ community"​ participated​ by​ ASEAN​ member’s​ states​ and​ dialogue​ partners​.​


 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង