នវានុវត្តន៍ឌីជីថល៖ នវានុវត្តន៍ឌីជីថល៖ គាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការធ្វើនវានុវត្តន៍​​​ឌីជីថល
DIGITAL INNOVATION – Deepening regional linkages through digital technologies

នវានុវត្តន៍ឌីជីថល៖ គាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការធ្វើនវានុវត្តន៍​​​ឌីជីថល ដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយសហគ្រាសមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុតាមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងជំរុញការចែករំលែក​ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ​ឌីជីថល នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ។
 
ផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ គាំទ្រដល់ការអនុវត្តផែនការមេ ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគម៍ និងព័ត៌មានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២០ (ASEAN ICT Master Plan 2020) ដើម្បីសម្រេចបាននូវ​គោលបំណងនៃការចែករំលែកព័ត៌មាន ដែលនឹងនាំឱ្យសមាជិកអាស៊ានធ្វើឱ្យប្រសើរ​​ឡើងនូវការផ្តល់នូវសេវា និងព័ត៌មាន​សាធារណៈ ផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាព និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ នវានុវត្តន៍ឌីជីថល នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន និងវិស័យ ឯកជន ពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន។
 
ផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ គឺជាការតភ្ជាប់អាស៊ានទៅកាន់ពិភពលោកឌីជីថល នៃកាលានុវត្តភាព។

DIGITAL INNOVATION – Deepening regional linkages through digital technologies. Digital Innovation seeks to enhance the MSME participation in digital economy, expand digital financial services, establish open data network as well as digital data framework.

 

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips