ផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ (SEAN Connectivity : Connecting a Region 2025)

ការតភ្ជាប់អាស៊ាន៖ ផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ (SEAN Connectivity : Connecting a Region 2025) មានចក្ខុវិស័យ “ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមាហរណកម្ម និងតភ្ជាប់សហគមន៍អាស៊ានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងដោយរលូន ដែលនឹងជំរុញការប្រកួតប្រជែង បរិយាបន្ន និងភាពជាសហគមន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ាន”។ ផែនការមេនេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវរបៀបនៃការរស់នៅ ការបំពេញការងារ និងការបំលាស់ទីនៃប្រជាជាតិអាស៊ាន ដោយជំរុញនូវការតភ្ជាប់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ធ ការតភ្ជាប់ស្ថាប័ន និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដែលនឹងផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឱ្យទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផែនការមេនេះ។
 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips