20200714 សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ