ការព្យាយាមនិយាយដោយបើកចំហ និងស្មោះត្រង់រវាងកុមារ និងឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលអាចជួយការពារពីហានិភ័យ ដែលអាចចៀសវាងបានជាច្រើនដូចជា ការរាប់អានមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវ ឬការទទួលរងការបៀតបៀន។ តើអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយកូន ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេអាចជួបដែរឬទេ?

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon #គិតគូរកូន #OnlineChildProtection #ChildProtection
#OnlineSafetyKH #MPTC #អក្ខរកម្មមេឌា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង