កុមារអាចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងការជួញដូរនៅលើអុីនធឺណិត

តើអ្នកដឹងទេថា? ការអនុញ្ញាតឱ្យកុមារប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចភ្ជាប់អុីនធឺណិត អាចធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ដូចជា ការគំរាមកំហែង ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងការជួញដូរនៅលើប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ អ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កូនៗនៅពេលពួកគាត់អនឡាញ! ដោយកំណត់ពេលប្រេីប្រាស់ច្បាស់លាស់ និងតាមដានជាប្រចាំអ្វីដែលពួកគេកំពុងមើល ឬលេង។ឪពុកម្ដាយឆ្លាតវៃ ការពារហានិភ័យ ពេលកូនអនឡាញ!

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications

#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង