ក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ក្នុងនោះឪពុកម្ដាយ អាណាព្យាបាល គ្រូបង្រៀន និងកុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់ ក៏មានចំណែកចូលរួមសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យការការពារនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon #គិតគូរកូន #OnlineChildProtection #ChildProtection
#OnlineSafetyKH #MPTC #អក្ខរកម្មមេឌា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង