គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន, ស្ថាប័ននិងអង្គភាពរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, បណ្តាច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស, ក្រុមហ៊ុនឯកជនរោងចក្រ-សហគ្រាស និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនិងសម្រាប់បុគ្គលឯកជន

ឯកសារជា PDF: https://bit.ly/3yyYd9T

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង