ប្រកាសលេខ ០៣៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០០៤ ស្តីពីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)