ប្រកាសលេខ ០៨១ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កុម្ភៈ ២០១៧ ស្តីពីបញ្ញើហាមឃាត់

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)