ប្រកាសលេខ ១១២០ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ជើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)