ប្រកាសលេខ ១២៤២ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ២៩ វិច្ជិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ១១នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)