ប្រកាសលេខ ១៥០ បទ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ មេសា ២០១៩ ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)