ប្រកាសលេខ ៣១៤ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)