ប្រកាសលេខ ៣១៦ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់មុខងារនិងភារកិច្ចបន្ថែមរបស់មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)