ប្រកាសលេខ ៣៦៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអូសរាយបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ ខ្សែកាប្លិ៍អុបទិកទូរគមនាគមន៍ នៅទីប្រជុំជន ទីក្រុង រាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)