ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី ០២ មករា ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា ជាគ្រិះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣១២/១៧៥ ចុះថ្ងៃទី ០១ មីនា ២០១២ ស្ដីពីការបង្កើតបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

  • ព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ឡុង វ៉ាន់ហន ទីប្រឹក្សាក្រសួង

  • ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ