សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ១២៧៧ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០០៩ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ភាពពុំស្មោះត្រង់នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • សារាចរលេខ ០២.សរ ចុះថ្ងៃទី ០៣ កញ្ញា ២០០២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចតម្លើងប្រព័ន្ធទូរសព្ទចេញចូលអន្តរជាតិ

  • សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ២០១២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍

  • សារាចរណែនាំលេខ ១៨១៥ បទ ចុះថ្ងៃទី ១២ វិច្ជិកា ២០១២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់បាតុភាពអសកម្មមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មសាលអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេ