សេចក្ដីណែនាំលេខ ១៨១០ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ២០១៤ ស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង