សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០០ បទ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា ២០១៩ ស្ដីពីការបំពាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមស្ថានីយ៍ទូរសព្ទចល័ត អចល័ត និងខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង