សេចក្ដីណែនាំលេខ ៣៩៤ បទ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ធ្នូ ២០១៨ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសដំឡើងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដើម្បីទាញយកសេវាមកប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ច្រកហៅចេញ ចូលអន្តរជាតិ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង