សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១៥៧១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ តុលា ២០១៥ ស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ និងអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៩៩១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ២០១៤ ស្ដីពីការបើកឱ្យឃើញអត្តសញ្ញាណលេខទូរសព្ទហៅចូលមកពីក្រៅប្រទេស
    (Calling Line Identification)

  • សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១១៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០២ ធ្នូ ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ឆ្លងដែនខុសច្បាប់

  • សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧៦៧ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលេខកូដទូរគមនាគមន៍