សេចក្តីណែនាំលេខ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មីនា ២០២០ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិគម្រោងទី៣

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង