សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ មករា ២០១៩ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង