សេចក្តីណែនាំលេខ ០៥៨៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ស្តីពីការពង្រឹងការផ្តល់សេវាទូរគមគនាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺដែលបង្កពី វីរុសកូវីដ១៩

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង