សេចក្តីណែនាំលេខ ១១១២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០១៦ ស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ស៊ីមកាតទូរសព្ទចល័តដែលគ្មានឯកសារគតិយុត្តសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទុយនឹងសារាចរអន្តរក្រសួងលេខ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង