សេចក្តីណែនាំលេខ ១៥៦៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង