?និយមន័យនៃពាក្យ “ការដឹកជញ្ជូនគោលដៅចុងក្រោយ (Last-Mile Delivery )” ដកស្រង់ចេញពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រៃសណីយ៍ ២០២២-២០៣០

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • 💳 តើគួរការពារបណ្ណឥណទានរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតដោយរបៀបណា?

  • ប្លុកឆេន (Blockchain)

  • បញ្ញាសិប្បនិម្មិត -Artificial Intelligence (AI)