ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)

ប្រកាសលេខ ០៧០ បទ.អ.ប.ទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ ស្ដីពីការ ដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC) ០២-០៤-០៧

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

  • ប្រកាសស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអ៊ីនធឺណេតកាហ្វេ