ប្រកាសស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

ប្រកាសលេខ ០១៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្រកាសស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ

  • ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)

  • ប្រកាសស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអ៊ីនធឺណេតកាហ្វេ