តោះ! មកដឹងពីគោលបំណងនៃការរៀបចំវេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថលទាំងអសតោះ! មកដឹងពីគោលបំណងនៃការរៀបចំវេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថលទាំងអស់គ្នា

✍️ វេទិកានេះ រៀបចំឡើងដើម្បី៖

– រំលេចនូវសមិទ្ធផលនិងភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល កម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ

– ប្រកាសនូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កសាងគ្រឹះនៃរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

– ទទួលស្គាល់ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

– បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ

– ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធ ចំណេះដឹង និងបញ្ហាប្រឈមនិងការអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

– បង្កើតវេទិការួមមួយសម្រាប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការ អ្នកជំនាញ និងក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម និងផលិតផលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី និងការចុះឈ្មោះចូលរួម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dgf.gov.kh

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ប្លុកឆេន (Blockchain)

  • បញ្ញាសិប្បនិម្មិត -Artificial Intelligence (AI)

  • ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ (Password Manager)