ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Gobind Singh Deo រដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថល នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Gobind Singh Deo រដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថល នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី១២ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង