ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកបណ្ឌិត Jong-Sung Hwang នាយកទីភ្នាក់ងារជាតិសង្គមព័ត៌មាន (National Information Society Agency-NIA) នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកបណ្ឌិត Jong-Sung Hwang នាយកទីភ្នាក់ងារជាតិសង្គមព័ត៌មាន (National Information Society Agency-NIA) នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី១២ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង