ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រគល់កុំព្យូទ័រចំនួន១៥០ គ្រឿង ជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រគល់កុំព្យូទ័រចំនួន១៥០ គ្រឿង ជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមប្រគល់ និងទទួលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ជាប សត្ថារតន៍ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និង លោកជំទាវ ជា រដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី២៥ មិថុនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង