ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥​

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥​

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៥

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៥