Special Telsom 28th-29th May 2014

Special Telsom 28th-29th May 2014

កិច្ចប្រជុំពិសេសឧត្តមមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ អាស៊ាន ថ្ងៃទី ២៨, 29 ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤
Special Meeting of The Asean Telecommunications and Information Technology Senior Officials (Special Telsom 28th-29th May 2014)

កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​និង​ព៍ត៌មានវិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ១៤ ​[…]

កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​និង​ព៍ត៌មានវិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ១៤ ​[…]

កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី១៤ និងកិច្ច​ប្រជុំ ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​[…]

End of content

End of content