• ខ្មែរ
  • EN

ឯកសាររូបភាព

Special Telsom 28th-29th May 2014

កិច្ចប្រជុំពិសេសឧត្តមមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ អាស៊ាន ថ្ងៃទី ២៨, 29 ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤
Special Meeting of The Asean Telecommunications and Information Technology Senior Officials (Special Telsom 28th-29th May 2014)

កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​និង​ព៍ត៌មានវិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ១៤ ​[…]

កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី១៤ និងកិច្ច​ប្រជុំ ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​[...]

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​[..]
 

សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​[..]

រូបភាពក្រសូងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

រូបភាពក្រសូងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍