• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាស

ប្រកាសលេខ ១២២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៧ មេសា ២០១៧ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ១៣៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០១៧ ស្តីពីការតភ្ជាប់និងការផ្តល់ទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាពីប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍មកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

ប្រកាសលេខ ១៦៤ កយបទ.ប្រក/១៧ ចុះថ្ងៃទី ១៦ តុលា ២០១៧ អន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់នីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌

ប្រកាសលេខ ១៣៥ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៣ មេសា ២០១៨ រួមស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យារបស់មជ្ឈមណ្ឌល គ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា DMC

ប្រកាសលេខ ១៧០ ប្រក.អន្តរក្រ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ២០១៨ អន្តរក្រសួងស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ២៥០ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា ២០១៨ ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការសាងសង់ ដំឡើង រុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅតាមភូមិសាស្រ្តខេត្ត

ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ឧសភា ២០១៨ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ឧសភា ២០១៨ រួមស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ៣១៦ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់មុខងារនិងភារកិច្ចបន្ថែមរបស់មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ៣១៤ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍