• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាស

ប្រកាសលេខ ១៥០ បទ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ មេសា ២០១៩ ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

ប្រកាសលេខ ១០២២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣១ តុលា ២០១៩ អន្តរក្រសួងស្ដីពីការលើកលែងការបង់កម្រៃហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុប្រចាំឆ្នាំដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាង បរទេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៩ ពមប្រកអន្តរក្រ ចុះថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា ២០២០ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែលអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ៨២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា ២០២២ ស្ដីពីគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ០៣៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០០៤ ស្តីពីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍

ប្រកាសលេខ ១១២០ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ជើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ១២៤២ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ២៩ វិច្ជិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ១១នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ១៣៤ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ មេសា 2០១៦ ស្តីពីការកំណត់មុខងារនិងភារកិច្ចបន្ថែមរបស់មន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ០៨១ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កុម្ភៈ ២០១៧ ស្តីពីបញ្ញើហាមឃាត់

ប្រកាសលេខ ៣០១ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមលេខកូដប្រៃសណីយ៍