អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

End of content

End of content