• ខ្មែរ
  • EN

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ មករា ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាសហគ្រាសសាធារណៈ

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២១ មិថុនា ២០១០ ស្តីពីការបង្កើតប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាជាសហគ្រាសសាធារណៈ

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ មីនា ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៣ កញ្ញា ២០១៦ ស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចទូរគមនាគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ២០១៩ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ៨១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិក្នុងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត

អនុក្រឹត្យលេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាពបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យ លេខ១០២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តធុរកិច្ចថ្មីឌីជីថល