• ខ្មែរ
  • EN

សូមរក្សាទុកឧបករណ៍តេស្ដរហ័សក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវចន្លោះពី ២ ទៅ ៣០ អង្សាសេ | កុំដាក់ត្រូវកំដៅថ្ងៃ | កុំដាក់នៅកន្លែងកក

ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីឧបករណ៍តេស្ដរហ័ស- ក្នុង១ប្រអប់មាន ២៥ ឧបករណ៍តេស្ដ- តម្លៃ ៣.៧ ដុល្លារ ក្នុង១ ឧបករណ៍តេស្ដ- ការយកសំណាក៖ ត្បារយកសំណាកពីក្នុងរុន្ធច្រមុះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីរបៀបនៃការធ្វើតេស្ដរហ័ស សូមទស្សនា https://fb.watch/v/2Sc5HvMbT/

Related Post